Serwis Babyactive

e-mail: serwis@babyactive.pl

tel.: +48 034 373 62 80 wew. 22
tel.: +48 784 095 653

 

UMOWA

1. Oddający sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje warunki umowy serwisowej. Jest to jednocześnie umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy. Umowa reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu.

2. Warunkiem odbioru sprzętu jest przedstawienie oryginału Karty Zgłoszenia Naprawy.

3. Diagnoza sprzętu jest płatna. Opłata jest pobierana w przypadku wycofania zgłoszenia naprawy.

4. O kosztach naprawy klient zostaje poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku zgody na dalszą naprawę sprzęt zostaje oddany i\lub odesłany do klienta, który JEST ZOBOWIĄZANY jedynie do pokrycia kosztów diagnozy  i ew. transportu.

5. Czas naprawy uwarunkowany jest dostępem odpowiednich części zamiennych. Przewidywany czas naprawy może ulegać zmianie. O możliwości odbioru naprawionego sprzętu Klient jest informowany drogą telefoniczną lub elektroniczną NIEZWŁOCZNIE po usunięciu usterki.

6. Po upływie 14 dni od daty zawiadomienia klienta po usunięciu usterki w przypadku nieodebrania sprzętu będzie naliczana opłata za każdą dobę przechowywania. Opłata taka jest naliczana maksymalnie przez 3 miesiące.

7. Nieodebranie sprzętu przez Klienta przez okres 3 miesięcy od daty zawiadomienia o usunięciu usterki, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne BABYACTIVE. Wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy na adres pocztowy lub elektroniczny podany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.

8. Na naprawę i części montowane w firmie BABYACTIVE udzielany jest okres gwarancji.

9. Wady /usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części czas ten może się wydłużyć do 21 dni roboczych. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (uszkodzenia z winy użytkownika) ukryte podczas oddawania sprzętu do serwisu właściciel sprzętu/użytkownik zostanie obciążony dodatkową kwotą za diagnozę w serwisie, chyba że naprawa uszkodzenia zostanie wykonana odpłatnie.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy Klienta pozostawione w wózku.